zaterdag, 20 januari 2018
Wij betalen vandaag voor 18kt gouden sieraden minimum € 22,79 / gram

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

A. INLEIDING:

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële activiteiten met betrekking op voorwerpen die door BVBA Juwelen Richard op haar website te koop worden aangeboden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking op tegenspraak door de partijen goedgekeurd). Het louter plaatsen van een bestelling via de website www.tweedehandsshoprichard.be brengt de instemming met de hieronder opgenomen algemene voorwaarden met zich mee.

 

B. DEFINITIES:

De in deze algemene voorwaarden of op de website van Tweedehands Shop Richard gebruikte termen moeten als volgt begrepen worden:

B.1. Tweedehands Shop Richard: de website van BVBA Juwelen Richard waarop de Producten aan de klanten aangeboden en verkocht worden. Alle domeinnamen en de eraan gelinkte URL’s vallen onder de benaming Tweedehands Shop Richard.

B.2. Klant: elke juridisch bekwame natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling van een of meerdere product(en) plaatst bij Tweedehands Shop Richard.

B.3. Bestelling: de vraag van de klant om een verkoopscontract af te sluiten tussen BVBA Juwelen Richard en de klant van Tweedehands Shop Richard inzake de door Tweedehands Shop Richard aangeboden producten.

B.4. Productfiche: geeft de informatie (teksten, foto’s, klasseringsysteem per rubriek,…) weer over een bepaald product dat op de website van Tweedehands Shop Richard te koop wordt aangeboden.

B.5. Producten: alle goederen die door BVBA Juwelen Richard via haar website te koop worden aangeboden.

B.6. Transactie: alle handelingen, beveiligde verwerkingen, machtigingen en toestemmingen die samenhangen met het betalen van de bestelde producten via bancontact of visa (enkel mogelijk bij afhaling – opgelet ! aan zowel bankkaarten als kredietkaarten zijn uitgavelimieten verbonden; vaak kunt u die, in overleg met uw bankkantoor, nog aanpassen), cash (bij afhaling – enkel als de aankoopprijs minder is dan € 3000,00 mag u dit volledig cash betalen), bankcheque (bij afhaling – mits toelating: aanvragen via  telefoon, 0032.3.886.62.54) of via overschrijving (bij afhaling na betaling – bij verzending) voorgesteld op de website.

 

C. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN:

De klant erkent kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart, door het plaatsen van een bestelling, uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

D. VOORWERP:

BVBA Juwelen Richard biedt producten online of in zijn verkooppunt te koop aan. De klant komt naar het verkooppunt of maakt verbinding met de website en bestelt via email zo de producten die hij bij het surfen op de website gekozen heeft. De gekochte producten worden betaald via een van de op de website voorgestelde betaalmiddelen. Tweedehands Shop Richard bevestigt de aanvaarding van de online bestelling via e-mail en de producten worden afgehaald door de klant of binnen een bepaalde termijn aan de klant geleverd.

 

E. BESTELLINGEN VIA EMAIL:

E.1. Alle informatie die door de klant bij het invoeren van de voor de bestelling noodzakelijke gegevens verstrekt wordt, is voor hem bindend. Tweedehands Shop Richard kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor door de klant gemaakte fouten bij het opgeven van de gegevens van de bestemmeling van de bestelling (in het bijzonder het leverings- en het facturatieadres)  en voor vertraagde levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren ten gevolge van deze fouten.

E.2. De automatische registratiesystemen gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

E.3. Van zodra Tweedehands Shop Richard de bestelling ontvangt, wordt de ontvangst van de bestelling aan de klant bevestigd door een orderbevestiging te sturen naar het e-mailadres dat deze laatste doorgegeven heeft bij de registratie van zijn bestelling. De verkoop wordt pas gesloten na het versturen van deze orderbevestiging.

E.4. Algemeen gesproken behoudt Tweedehands Shop Richard zich het recht voor bestellingen van een klant te weigeren of te annuleren zonder hiervoor enige verantwoording verschuldigd te zijn, in het bijzonder bij problemen met de betaling van de betreffende bestelling of bij een geschil inzake de betaling van een vorige bestelling, of wanneer het product in kwestie niet beschikbaar is.

E.5. Enkel juridisch bekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

 

F. LEVERING:

F.1. Na bestelbevesting en de betaling door de instelling belast met de transactie, verbindt Tweedehands Shop Richard zich ertoe de verzending van de bestelde producten naar het door de klant opgegeven leveringsadres te verzenden, in het algemeen binnen een termijn van 1 tot 3 werkdagen, afhankelijk van de bestemming. Tweedehands Shop Richard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen te wijten aan de firma belast met de verzending. Alle details betreffende de leveringstermijn zijn telefonisch beschikbaar (0032.3.886.62.54).

F.2. Door het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe om bij ontvangst van de goederen alle huidige en toekomstige taksen, rechten, belastingen en andere lasten die verschuldigd zijn uit hoofde van de levering van de bestelde producten te betalen. In geen geval kan de hoofdelijke aansprakelijkheid van BVBA Juwelen Richard hiervoor ingeroepen worden.

F.3. Naargelang de waarde van de goederen gebeurt de levering door De Post, via internationale aangetekende zending of door UPS/FEDEX/DHL, de leveringskosten en –termijnen zijn telefonisch beschikbaar (0032.3.886.62.54). De klant kan geen schadevergoeding eisen van Tweedehands Shop Richard of van de transporteur bij vertraagde levering.

F.4. Bij ontvangst van de bestelde producten moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product controleren. Indien een of meerdere van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de bestemmeling onmiddellijk op het ogenblik van de levering het nodige voorbehoud aantekenen bij de transporteur.

F.5. Indien een pakket niet in ontvangst wordt genomen na herhaaldelijke aanbiedingen (maximum drie) door de transporteur, wordt het teruggestuurd naar Tweedehands Shop Richard en wordt de bestemmeling hiervan per e-mail verwittigd. De koper kan een extra levering aanvragen als hij de kosten hiervoor op zich neemt (ook al was de eerste verzending gratis).

 

G. TRANSPORT EN VERZEKERING:

Algemeen gesproken draagt de klant het risico van het transport, terwijl de aansprakelijkheid van Tweedehands Shop Richard zich beperkt tot het voorbereiden van de verzending volgens de regels van de kunst en tot het overhandigen van het pakje aan het transportbedrijf op basis van de door de klant gegeven instructies en adressen. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan Tweedehands Shop Richard een verzekering nemen die zijn risico op verlies/diefstal dekt. De kost voor deze verzekering bedraagt 1,5% van de verzekerde waarde. Bij schade zal Tweedehands Shop Richard de klant vergoeden binnen de door de verzekering gestelde termijn en voor het door de verzekering toegekende bedrag.

 

H. PRIJS:

H.1. De op de productfiches vermelde prijs omvat niet de transportkosten.

H.2. De prijs vermeld in de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, alle taksen en B.T.W. (op de winstmarge of op het hele bedrag naargelang het soort product) inclusief .

 

I. BETALING BIJ VERZENDING:

Bij verzending is de prijs van de producten te betalen op de dag dat de bestelling geplaatst wordt via overschrijving.

 

J. AANSPRAKELIJKHEID:

J.1. Tweedehands Shop Richard mag in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van eender welke aard die zou kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

 

J.2. Tweedehands Shop Richard kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen aan producten te wijten aan de fabrikanten.

J.3. De aansprakelijkheid van Tweedehands Shop Richard blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en zal niet ingeroepen kunnen worden voor een loutere vergissing of nalatigheid, die zich ondanks alle bij de voorstelling van de producten genomen voorzorgen nog zou voordoen. In het bijzonder de foto’s op de website zijn informatief. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product ingeroepen worden indien deze niet overeenkomt met de foto op de website.

J.4. Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Tweedehands Shop Richard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de website van Tweedehands Shop Richard.

 

K. GARANTIE:

Tweedehands Shop Richard kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Tweedehands Shop Richard beperkt zich uitsluitend tot de waarde van het product in kwestie, vastgelegd op de datum van de verkoop. De klant kan de klantendienst telefonisch contacteren of via de website van Tweedehands Shop Richard. De garantiebepalingen voor horloges staan ter beschikking hieronder (artikel Q).

 

L. PERSOONSGEGEVENS:

L.1. Het is verplicht persoonsgegevens te verzamelen voor de verkoop op afstand, aangezien deze informatie onontbeerlijk is voor het verwerken en verzenden van bestellingen. Zonder deze inlichtingen wordt de bestelling niet gevalideerd.


L.2.  Tweedehands Shop Richard leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995. Deze wet voorziet dat de onderneming die persoonsgegevens verzamelt de toestemming van de betrokken persoon moet hebben, dat deze gegevens juist moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor een duidelijk omschreven, transparant en wettelijk doel. Elke persoon moet toegang hebben tot deze persoonsgegevens en moet het recht hebben deze aan te passen. Overeenkomstig de wet heeft de verwerking van de persoonsgegevens van klanten het voorwerp uitgemaakt van een aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant beschikt over een toegangs-, aanpassings-, rectificatie- en opheffingsrecht op de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan dit recht bij Tweedehands Shop Richard uitoefenen.

 

L.3. Tweedehands Shop Richard verbindt zich ertoe nooit gegevens van klanten door te geven aan derden.

 

M. INTELLECTUELE EIGENDOM:

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto’s, productfiches en andere elementen die voorkomen op deze website zijn beschermd door auteursrechten en, algemeen gesproken, door de beginselen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website Tweedehands Shop Richard mag niet worden gekopieerd. Hij mag niet worden gewijzigd, op een andere website worden geplaatst of gepubliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVBA. Juwelen Richard. Deze website kan eveneens teksten, afbeeldingen en andere elementen beschermd door de auteursrechten van derden bevatten. Tweedehands Shop Richard geeft op geen enkele manier en in geen geval de toestemming hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 

N. GESCHIL EN TOEPASSELIJK RECHT:

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract behouden de klant en Tweedehands Shop Richard zich de mogelijkheid voor om, voor enige rechtsvordering, een minnelijke schikking te treffen. Indien dit niet mogelijk is, zijn enkel de Mechelse Rechtbank,  los van de plaats van levering van de producten of van de woonplaats van de klant. De contracten en juridische relaties tussen de klant en Tweedehands Shop Richard worden beheerst door het Belgisch recht.

 

O. PRIVACYBELEID:

Dit is de website van de BVBA Juwelen Richard.

Ons postadres is: BVBA Juwelen Richard, Overwinnigsstraat 16, B-2830 Willebroek, België.

Ons BTW-nummer is: BE 0464 834 292.

O.1. Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid.

Op deze website verzamelen we uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door onze onderneming beheerd. We verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. Bij uw bezoek aan onze website wordt de volgende informatie bewaard:

-uw domeinnaam (IP-adres) indien u onze website bezoekt.

-uw e-mailadres indien u berichten/vragen verstuurt op deze website.

-uw e-mailadres indien u met ons communiceert per e-mail.

-alle informatie betreffende de webpagina’s die u op onze website heeft geraadpleegd.

-alle informatie die u vrijwillig heeft gegeven (bijvoorbeeld in het kader van informatieonderzoeken en/of inschrijvingen op de website).

O.2. Deze informatie wordt gebruikt om:

-de inhoud van onze website te verbeteren.

-de inhoud en de lay-out van onze webpagina’s te personaliseren voor elke bezoeker afzonderlijk.

-u te informeren over het updaten van onze website

-u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.

O.3. Gebruik van ‘cookies’: We gebruiken cookies op deze website. De cookie staat ons toe uw volgende bezoeken te vergemakkelijken en uw voorkeuren te registreren.

 

P. VEILIGHEID:

We gebruiken steeds de encryptietechnologieën die binnen de IT-sector als industriële standaard erkend zijn wanneer we uw gegevens op onze website doorsturen of ontvangen. Wenst u te reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, dan kan u ons contacteren:

- per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- op het volgende adres: BVBA Juwelen Richard, Overwinnigsstraat 16, B-2830 Willebroek, België.

P.1. Indien u ons uw postadres meedeelt via de website, ontvangt u slechts de informatie of bestellingen die u gevraagd hebt, op het adres dat u hebt meegedeeld.

P.2. Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, wordt u door ons bedrijf slechts opgebeld wanneer dit nodig is om uw vragen te beantwoorden of u informatie te verstrekken over uw online bestellingen.

P.3. Indien u ons uw GSM-nummer meedeelt via de website,ontvangt u van ons bedrijf slechts de SMS’en die noodzakelijk zijn om uw vragen te beantwoorden of u informatie te verstrekken over uw online bestellingen.

P.4. Indien u ons uw e-mailadres meedeelt via de website, kan u van ons bedrijf e-mails ontvangen om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten, of toekomstige evenementen (voor direct marketingdoeleinden), op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of dat u reeds klant bent bij ons en u ons uw e-mailadres hebt meegedeeld. Indien u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen, laat het ons weten op een van de volgende manieren:

- ofwel door te klikken op de link ‘uitschrijving’ onderaan elke promotie-of marketing e-mail

- ofwel door ons een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ons bedrijf zou de consumenteninformatie kunnen gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacybeleid’. In dat geval zullen we u contacteren vooraleer uw gegevens voor nieuwe toepassingen te gebruiken, om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen aan ons reglement ter bescherming van persoonsgegevens en u de kans te bieden te weigeren deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.

Op verzoek verlenen we de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die hen aangaat. Gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres, indien u toegang wenst tot deze informatie. 

Op verzoek bieden we bezoekers de mogelijkheid alle onjuiste informatie die hen aangaat te corrigeren. Gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres, indien u informatie die u aangaat wenst te corrigeren.

Indien u van mening bent dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen met ons bedrijf zelf op het hierboven vermelde adres.

 

Q. GARANTIE OP HORLOGES:

Wij geven op alle horloges één jaar garantie vanaf de datum die op de bon staat. Deze waarborg geldt niet voor de waterdichtheid, kronen, drukknoppen, glazen, banden en sloten. Beschadiging door onjuist gebruik, schade toegebracht door de koper of derden vallen ook buiten deze garantie.